Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele

ROMANIA

JUDETUL TELEORMAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

 

                                                                                                   PROIECT

                                                                                                   INIŢIAT : PRIMAR

                                                                                                   ÎNTOCMIT : SERVICIUL IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE

Priveşte: Stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele

 

În temeiul art. 45 alin.(2) lit. c) şi art.115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997,

având în vedere Expunerea de motive nr. 6978/11.03.2019 a Primarului municipiului Turnu Măgurele;

având în vedere Raportul de fundamentare nr.6979/11.03.2019 al Serviciului Impozite şi taxe locale la proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele;

având în vedere prevederile :

– art. 36, alin. (1), alin.(2) lit. b) şi  alin.(4), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– art.5,alin.(1) lit.a) ,art.16 alin.(2) ,art. 20, alin.(1) lit. b) si art.30 din Legea nr.273 /2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,cu modificarile si completarile ulterioare;

-prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,republicată;

– avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele;

ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii  ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte. 

Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele

adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

 

Art. 1. – Se stabilesc valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi amenzile în sume fixe sau cote procentuale pentru anul 2020, astfel cum sunt redate în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – Bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) şi art. 472 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, se stabileşte după cum urmează :

  1. în cazul impozitului pe clădiri, la 10% – persoane fizice;
  2. în cazul impozitului pe teren, la 10% – persoane fizice;
  3. în cazul impozitului pe mijloacele de transport, la 10% – persoane fizice.

Art. 3. – Pentru determinarea impozitului/taxei pe clădiri  şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului/taxei pe teren, pentru anul 2020, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul municipiului Turnu Măgurele.

Art. 4. – Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele prin care s-au stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 5. – Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele, în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2020, este prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 6. – Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevăzute de Legea nr. 227/2015,  potrivit anexei nr. 4.

Art. 7. – Se stabileşte plafonul obligaţiilor fiscale restante la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data publicării listei , astfel:

-în cazul persoanelor juridice , pentru sume mai mari sau egale cu 1000 lei;

Art. 8. – Se stabileşte plafonul obligaţiilor fiscale restante la 31.12.2019 care vor fi anulate, in cuantum de până la 39 lei,inclusiv ;

Art. 9.  – Anexele 1 – 4  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10.– Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020, dată la care H.C.L.nr.42/24.04.2018 încetează aplicabilitatea.

Art.11. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Teleorman în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului municipiului Turnu Măgurele.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul şi pe site-ul propriu al autorităţii administraţiei publice locale, prin afişare în zona centrală a municipiului şi cartierele Măgurele şi Odaia şi prin publicare în revista „Ecouri Dunărene” – publicaţie a Consiliului Local Turnu Măgurele .

Avizat de legalitate :

Secretar,

Jr.Franchevici Daniel Eduard Octavian

 

Tabloul cuprinzand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2020 anexa1

Anunt si raport de fundamentare anunt_raportfundamentare2020