I-TeN: Подобряване натретичните възли Турну Мъгуреле –Никопол за устойчиво развитие на района ч р е з п о – д о б р а с в ъ р з а н о с т с T E N – T и н ф р а с т р у к т у р а т а

Проектът „I-TeN: Подобряване натретичните възли Турну Мъгуреле –Никопол за устойчиво развитие на района ч р е з п о – д о б р а с в ъ р з а н о с т с T E N – T и н ф р а с т р у к т у р а т а ” , К о д н а п р о е к т а 15.1.1.013, e-MS ROBG – 132, е финансиран 

от Европейския съюз, чрез програмата I n t e r r e g V – A Р у м ъ н и я – Б ъ л г а р и я , 

Приоритетна ос 1 – Добре свързан регион, Специфична цел 1.1 – Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за 

по-добри връзки с транспортните мрежи TEN-T.  

Продължителност на изпълнението на проекта: 09.06.2017г. – 30.11.2021г. 

П р о е к т ъ т б е ш е р е а л и з и р а н в п а р т н ь о р с т в о м е ж д у : О б щ и н а Т у р н у Мъгуреле, Окръг Телеорман и Община Никопол, Регион Плевен, България. 

Този проект имаше за цел да подобри трансграничната транспортна система на т р е т и ч н и т е в ъ з л и Т у р н у М ъ г у р е л е – Н и к о п о л ч р е з п о – д о б р а в р ъ з к а с 

инфраструктурата на TEN-T за устойчиво развитие на района. 

Проектът имаше за цел модернизация на 6,268 km в Община Турну Мъгуреле и 4,957 

km в Община Никопол, като следва: 

 •  Улица Кълъраш 536 м 
 •  Улица Рампа Гърии 694 м 
 •  Улица Нучилор 348 м 
 •  Улица Хоря 294 м 
 •  Улица Клошка 293 м 
 •  Улица Кришан 293 м 
 •  Улица Аврам Янку 223 м 
 •  Улица Михай Витязу (участък между улица Школий и улица Либертъций) 867 м 
 •  Улица Вийторулуй (участък между улица Школий и улица Либертъций) 793 м 
 •  Улица Друм акчес Фабрика де консерве (продължение на улица Кълъраш до DN52) 
 • 1984 м 
 •  модернизация и рехабилитация на о б щ и н с к и я п ъ т P V N 3 1 2 3 – / I I I – 3 0 4

Трънчовица – Новачене / Бацова Махала Общата дължина на модернизираните 

пътища е 11,225 км. 

В рамките на проекта община Турну Мъгуреле закупи два панела с фиксирани 

съобщения и два панела с променливи съобщения. 

Местата, където са били разположени оборудване за движение, са: 

 Панел с фиксирани съобщения: на пресечната точка на DN52 и ул. Друм акчес 

Фабрика де консерве 

 Панел с фиксирани съобщения: на пресечната точка на ул. Либертъций с ул. 

Мошилор 

 Панел с променливи съобщения: на пресечната точка на ул. Либертъций с ул. Михай Витязу 

 Панел с променливи съобщения: на пресечната точка на Каля Дунърий и ул. Примъверий 

О б щ и н а Н и к о п о л з а к у п и 1 специализирано оборудване за наблюдение и регистриране на трафика 24 часа в денонощието. 

Оборудването е монтирано на път 304 в Бацова Махала.