I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure

The project “I-TeN: Improved tertiary nodes Turnu Magurele – Nikopole for sustainable development of the region, for a better connection to TEN-T infrastructure” project  code 15.1.1.013, e-MS ROBG – 132, was funded by the European Union through the Interreg V-A Romania-Bulgaria Programme, Priority Axis 1 – A well-connected region, Specific objective 1.1 – Improve the planning, development and coordination of cross-border transport systems for better connections to TEN-T transport network. 

The project is implemented in partnership between: TAU Turnu Magurele Municipality, Teleorman County and Nikopole Municipality, Pleven District, Bulgaria. 

The total eligible value of the project is 7 .133. 523.89 euros 

Project implementation duration: 09.06.2017 – 30.11.2021 

This project aimed to improve the cross-border transport system of the tertiary nodes Turnu Măgurele – Nikopole through a better connection with the TENT infrastructure for the sustainable development of the area. 

The project aimed at modernising 6,268 km from Turnu Magurele Municipality and 4,957 km into Nikopole Municipality, as follows: 

 • Calarasi Street 536 m 
 • Rampa Garii Street 694 m 
 • Nucilor Street 348 m 
 • Horea Street 294 m 
 • Cloșca Street 293 m 
 • Crisan Street 293 m 
 • Avram Iancu Street 223 m 
 • Mihai Viteazu Street (section between Scolii Street and Libertătii Street) 867 m 
 • Viitorului Street (section between Scolii Street and Libertătii Street) 793 m 
 • Drum access street Cannery (extension of Calarasi street until DN52) 1984 m 
 • modernization and rehabilitation of the municipal road PVN 3123 – / III – 304, Tranchovitsa – Novachene / Batsova Mahala 

Within the project, Turnu Magurele Municipality purchased two panels with fixed messages and two panels with variable messages. 

The locations where the traffic equipment was located are: 

 • Fixed message board: at the intersection between DN 52 and Access Road Cannery
 • Fixed message board: at the intersection between Libertății street and Moșilor street
 • Variable message board: at the intersection between Libertății street and Mihai Viteaz street
 • Variable message panel: at the intersection between Calea Dunării and Primăverii street

The Municipality of Nikopole purchased 1 specialized equipment for monitoring and recording traffic 24 hours a day. 

The equipment was mounted on road 304 in Batsova Mahala. 

Проектът „I-TeN: Подобряване натретичните възли Турну Мъгуреле –Никопол за устойчиво развитие на района ч р е з п о – д о б р а с в ъ р з а н о с т с T E N – T и н ф р а с т р у к т у р а т а ” , К о д н а п р о е к т а 15.1.1.013, e-MS ROBG – 132, е финансиран 

от Европейския съюз, чрез програмата I n t e r r e g V – A Р у м ъ н и я – Б ъ л г а р и я , 

Приоритетна ос 1 – Добре свързан регион, Специфична цел 1.1 – Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за 

по-добри връзки с транспортните мрежи TEN-T.  

Продължителност на изпълнението на проекта: 09.06.2017г. – 30.11.2021г. 

П р о е к т ъ т б е ш е р е а л и з и р а н в п а р т н ь о р с т в о м е ж д у : О б щ и н а Т у р н у Мъгуреле, Окръг Телеорман и Община Никопол, Регион Плевен, България. 

Този проект имаше за цел да подобри трансграничната транспортна система на т р е т и ч н и т е в ъ з л и Т у р н у М ъ г у р е л е – Н и к о п о л ч р е з п о – д о б р а в р ъ з к а с 

инфраструктурата на TEN-T за устойчиво развитие на района. 

Проектът имаше за цел модернизация на 6,268 km в Община Турну Мъгуреле и 4,957 

km в Община Никопол, като следва: 

 Улица Кълъраш 536 м 

 Улица Рампа Гърии 694 м 

 Улица Нучилор 348 м 

 Улица Хоря 294 м 

 Улица Клошка 293 м 

 Улица Кришан 293 м 

 Улица Аврам Янку 223 м 

 Улица Михай Витязу (участък между улица Школий и улица Либертъций) 867 м 

 Улица Вийторулуй (участък между улица Школий и улица Либертъций) 793 м 

 Улица Друм акчес Фабрика де консерве (продължение на улица Кълъраш до DN52) 

1984 м 

 модернизация и рехабилитация на о б щ и н с к и я п ъ т P V N 3 1 2 3 – / I I I – 3 0 4 , 

Трънчовица – Новачене / Бацова Махала Общата дължина на модернизираните 

пътища е 11,225 км. 

В рамките на проекта община Турну Мъгуреле закупи два панела с фиксирани 

съобщения и два панела с променливи съобщения. 

Местата, където са били разположени оборудване за движение, са: 

 Панел с фиксирани съобщения: на пресечната точка на DN52 и ул. Друм акчес 

Фабрика де консерве 

 Панел с фиксирани съобщения: на пресечната точка на ул. Либертъций с ул. 

Мошилор 

 Панел с променливи съобщения: на пресечната точка на ул. Либертъций с ул. Михай Витязу 

 Панел с променливи съобщения: на пресечната точка на Каля Дунърий и ул. Примъверий 

О б щ и н а Н и к о п о л з а к у п и 1 специализирано оборудване за наблюдение и регистриране на трафика 24 часа в денонощието. 

Оборудването е монтирано на път 304 в Бацова Махала.