Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 11.10.2023 examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 11.10.2023, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL SUPERIOR  AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI DEZVOLTARE LOCALĂ ȘI INVESTIȚII , COMPARTIMENT STRATEGIE – DEZVOLTARE

1. Constituția României, republicată

 Reglementări privind drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Capitolul I – Principii si definiții Capitolul II – Dispoziții speciale

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Capitolul I – Dispoziții generale Capitolul II – Egalitatea de șanse si de tratament între femei si bărbați în domeniul muncii Capitolul III – Egalitatea de șanse și de tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură si la informare Capitolul IV – Egalitatea de șanse între femei si bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei Capitolul VI – Soluționarea sesizărilor si reclamațiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex

4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Reglementări privind Codul administrativ – Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul funcţionarilor publici

5. O.U.G. nr.66/ 2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora

Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II – Activitatea de prevenire a neregulilor, Capitolul III – Constatarea neregulilor si stabilirea creantelor bugetare rezultate din nereguli, Capitolul IV – Modalitati de stingere a creantelor rezultate din nereguli, Capitolul VContestarea titlurilor de creanta emise pentru recuperarea sumelor platite necuvenit ca urmare a unor nereguli, Capitolul VI – Corecții financiare, Capitolul VIII – Abateri și sancțiuni

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ