Primăria Municipiului Turnu Măgurele intenționează să depună în parteneriat proiectul ”Îmbătrânim frumos și demn”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte AP4/PI 9.ii/OS 4.4

R O M Â N I A

JUDEȚUL TELEORMAN, MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TURNU MĂGURELE

 

Nr. 32445/ 22.11.2018

ANUNȚ

Primăria Municipiului Turnu Măgurele intenționează să depună în parteneriat proiectul ”Îmbătrânim frumos și demn”, în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte AP4/PI 9.ii/OS 4.4 în conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
  • HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
  • Ghidului Solicitantului: ”Orientari privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”

 Obiectivul specific al programului de finanțare: 

  • Obiectivul specific 4.4 – Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvată nevoilor specifice

Obiectivul general al proiectului:

Facilitarea accesului persoanelor vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani din Municipiul Turnu Măgurele, la servicii sociale integrate care să răspundă eficient nevoilor acestora.

Principalele activități ale proiectului:

 Înființarea unor servicii sociale fără cazare, cu beneficiari persoane vârstnice, în acord cu Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, respectiv:

  • Centru de zi pentru persoane vârstnice (în cadrul căruia să fie acordate servicii de tipul – asistență medicală, consiliere psihologică, informare și consiliere socială și să se deruleze activități de socializare și petrecere a timpului liber);
  • Serviciu de ingrijire la domiciliu pentru persoane vulnerabile cu vârsta de peste 65 ani (pentru care sa fie acordate servicii de bază sau instrumentale, după caz);
  • Serviciu de asistență comunitară (în cadrul căruia s fie acordate servicii de tipul – Servicii de informare și consiliere socială, Educație pentru sănătate, Servicii de tip masă pe roti, Acordarea de servicii medicale, Consiliere juridică)

În urma anunțului de selecție publicat pe site-ul instituției în data de 07.11.2018, și-a depus dosarul de candidatură Asociația pentru Educație și Dezvoltare Comunitară, Comuna Țigănești, județul Teleorman.

Comisia de evaluare a analizat dosarul depus conform  procedurii de selecție și a grilelor de evaluare a conformității administrative și tehnice din anunțul de selectie și a declarat admis candidatul cu un punctaj maxim – 100 puncte.

 

Președinte comisie de evaluare,

Insp. Safta Valentina