Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 20.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante astfel

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 20.09.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante astfel:

a) consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale

b) inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală

c) consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală

d) inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală

e) inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală

f) consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar cadastru și consultanță agricolă, Serviciul juridic și administrație publică locală

g) referent , clasa III, , grad profesional superior, Compartiment de evidență informatizată a persoanei, Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

            Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:

1Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior.

2.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești sau economice

3.  Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative

4.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative/inginerești/economice/juridice

– minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional asistent.

5.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor administrative / inginerești/economice/juridice

6.  Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar cadastru și consultanță agricolă, Serviciul juridic și administrație publică locală:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor juridice

7.  Pentru postul de  referent, clasa III, grad profesional superior, Compartiment de evidență informatizată a persoanei, Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor :

– studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, profil teoretic;

– minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional superior,

– certificat de absolvire cursuri operator introducere validare și prelucrare date.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 19.08.2020 – 07.09.2021 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie – Tematică

I. Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane fizice, Serviciul impozite și taxe locale

1. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare

 -Titlul IX-Impozite și taxe locale:

  -Cap.I, II,III,IV.

2. H.G. nr.1/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare:

 – Titlul IX-Impozite și taxe locale:

  -Cap.II,III,IV

3. Legea nr.207/2015-privind Codul de Procedură fiscală ,cu modificările şi completările ulterioare

 -Titlul VII-Colectarea creanțelor fiscale:

  -Cap.I-Dispoziții generale,

  -Cap.II-Stingerea creanțelor fiscale prin plată,compensare și restituire.

4. Constituţia României, republicată; – act integral

5.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

7.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

II. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment cadastru imobiliar edilitar și  banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism și gospodărie comunală

1. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare

 – Partea a V- a – Reguli specifice privind proprietatea publică și privată a statului sau a unitaților administrativ-teritoriale,

– Capitol III – Modalități de exercitare a dreptului de proprietate publică al statului sau al unităților administrativ-teritoriale.

2. Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicitații imobiliare (r)

– Titlul II – Capitol I – Evidența cadastral-juridică,

– Titlul II – Capitolul II – Procedura de înscriere în cartea funciară,

3.H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor apartinând instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare

– Capitol V – Organizarea procedurii de licitație.

4.Constituţia României, republicată; – act integral

5.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

7.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

III.Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– Articolul 6 – Articolul 13,  Articolul 95,  Articolul 96,  Articolul 100,  Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 373, Articolul 412–Articolul 429, Articolul 430–Articolul 450, Articolul 563–Articolul 578;

2.  Legea nr. 16/1996 a arhivelor naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

– Capitolul III Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente;

3.  Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/ 23 mai 1996 

– Capitolul II Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente:

 A. Evidența documentelor,

 B. Gruparea documentelor în dosare,

 C. Inventarierea documentelor.Predarea la compartimentul de arhivă,

 D. Selecționarea documentelor,

 I. Păstrarea documentelor; organizarea depozitului de arhivă,

 J. Depunerea documentelor la Arhivele Naționale;

4. Ordinul nr. 137/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea

 unor dispoziții ale Legii Arhivelor Naționale nr. 16/1996

– Capitolul I Dispoziții generale;

5. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; – act integral

6. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările şi completările ulterioare;  – act integral

7. Constituţia României, republicată; – act integral

8.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

10.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

IV. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrație locală și monitorizare proceduri administrative, Serviciul juridic și administrație publică locală

1.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu  modificările şi completările ulterioare; – act integral

2.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată; – act integral 

3.O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; – act integral

4. Constituţia României, republicată; – act integral

5.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

7.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

V. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment registru agricol, Serviciul juridic și administrație publică locală

1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

– Articolul 6 – Articolul 13,  Articolul 95,  Articolul 96,  Articolul 100,  Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 373, Articolul 412–Articolul 429, Articolul 430–Articolul 450, Articolul 563–Articolul 578,

2.  O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol, cu modificările și completările ulterioare;  – act integral

3.  Ordinul  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  nr. 25/2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024; – act integral

4. O.G. nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările şi completările ulterioare; – act integral

5. O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările şi completările ulterioare; – act integral

6. Constituţia României, republicată; – act integral

7.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

8. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

9.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

VI. Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar cadastru și consultanță agricolă, Serviciul juridic și administrație publică locală

1. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – act integral

2. Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, cu modificarile şi completarile ulterioare; – act integral

3. O.G.R. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare; – act integral

4. Constituţia României, republicată; – act integral

5.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

6. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

7.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

VII. Pentru postul de referent , clasa III, , grad profesional superior, Compartiment de evidență informatizată a persoanei, Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor.

1. H.G. nr.295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind  evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor  romani, precum si pentru stabilirea formei si continutului actelor de identitate, ale dovezii de resedinta si ale cartii de imobil. – act integral

2. O.U.G. nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani(r) – act integral

3. Constituţia României, republicată; – act integral

4.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral

6.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

            Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.