Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 02.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 02.08.2022, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor fimcţii publice de execuţie vacante, astfel:

inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite şi taxe locale,

 • inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar şi banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală
 • consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment energetic şi îndrumare asociaţii de proprietari, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală
 • inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrare imobile ANL, FLS, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală
 • consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar, cadastru şi consultanţă agricolă, Serviciul juridic şi administraţie publică locală.

Condiţii generate – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice:

I.  Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare
impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite şi taxe
locale:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice,
 • minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior.

II. Inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru
imobiliar edilitar şi banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism şi
gospodărie comunală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti,
 • minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional superior.

III.  Consilier, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment energetic şi
îndrumare asociaţii de proprietari, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală:

–  studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în
domeniul ştiinţelor inginereşti,

IV. Inspector, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment administrare
imobile ANL, FLS, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor inginereşti,
 • minimum 1 an în specialitatea studiilor necesare exercitării fimcţiei publice, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de grad profesional asistent.

V. Consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar, cadastru şi consultanţă agricolă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice.

Bibliografie – Tematică

I. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment constatare impunere încasare executare silită persoane juridice, Serviciul impozite şi taxe locale.

 1. Constituţia României, republicată; – act integral
 2. Titlul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral
 5. Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal ,cu modificările şi completările ulterioare
 • Titlul IX-Impozite şi taxe locale:
 • Cap.I, II,III,IV.

6. H.G. nr.l/2016-pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare:

 • Titlul IX-Impozite şi taxe locale:
 • Cap.II,III,IV

II. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional superior, Compartiment cadastru imobiliar edilitar şi banca de date urbane, patrimoniu, Serviciul urbanism şi gospodărie comunală

 1. Constituţia României, republicată; – act integral
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5.    O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare

– Partea a V- a – Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale,

– Capitol III – Modalităţi de exercitare a dreptului de proprietate publică al
statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale.

6.  Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicitaţii imobiliare (r3), cu
modificările şi completările ulterioare

 • Titlul II – Capitol I – Evidenţa cadastral-juridică,
 • Titlul II – Capitolul II – Procedura de înscriere în cartea funciară,

7.  H.G. nr. 841/1995, privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor apartinând instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare

– Capitol V – Organizarea procedurii de licitaţie.

III.    Pentru postul de consilier, clasa I, grad profesional debutant,
Compartiment energetic
şi îndrumare asociaţii de proprietari,
Serviciul urbanism
şi gospodărie comunală:

 1. Constitutia Romaniei, republicata,- act integral
 2. Titlul I si II ale partii a Vl-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si completarile ulterioare,
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ,- act integral
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, – act integral
 5. Legea nr. 196/2018 – privind infiinţarea,organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificarile si completarile ulterioare,- act integral
 6. Ordinul 1058/2019 – privind aprobarea conţinutului cadru al statutului asociaţiei de proprietari şi al regulamentului condominiului,- act integral
 7. Ordinul nr. 3103/2017 privind aprobarea Regelmentărilor contabile pentru persoanele juridice fară scop patrimonial,- act integral

IV.     Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional asistent,
Compartiment administrare imobile ANL, FLS, Serviciul
urbanism
şi gospodărie comunală:

 1. Constituţia României, republicata; – act integral
 2. Titlul I şi II ale părţii a Vl-a din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile şi completarile ulterioare;
 3. Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;- act integral.
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare. – act integral

5. Legea nr.152/1998 privind Agentia Nationala pentru Locuinte, cu modificarile şi    completarile ulterioare,- act integral

6. H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pt.punerea
in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei
Nationale pentru Locuinte, cu modificările şi completările ulterioare,- act
integral

7. Ordonanta de urgenta nr.40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea
chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte, cu modificările şi completările
ulterioare,- act integral

8. Legea nr.114/1996 a locuintei, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,- act integral

9.  Hotarare de Guvern nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor
metodologice pt. punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr.
114/1996, cu modificările şi completările ulterioare,- act integral

V. Pentru postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, Compartiment fond funciar, cadastru şi consultanţă agricolă:

 1. Constituţia României, republicată; – act integral
 2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- act integral
 4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. – act integral

5.       Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, (r2), cu
modificările şi completările ulterioare; – act integral

 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare; – act integral
 • O.G.R. nr.27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petiţiilor, cu modificarile şi completarile ulterioare; – act integral
 • Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor ce deţin în administrare terenuri proprietate pubică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificarile şi completarile ulterioare; – act integral

Funcţiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 01 – 20.07.2022 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.l.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Selecţia dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr. de telefon 0247/416451 interior 129.