Modificare program serviciul taxe impozite

JUDEŢUL TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE PRIMAR

DISPOZIŢIE

Priveşte: stabilirea programului de lucru pentru personalul serviciului taxe şi impozite locale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

Primarul municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman,

Având în vedere:

faptul că pentru impozitele achitate până cel mai târziu data de 31.03.2020, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10%, iar majoritatea acestora au un program de lucru până la ora 16.00, program care coincide cu cel al Primăriei municipiului Turnu Măgurele, impunând astfel cu necesitate ideea stabilirii unui program de lucru prelungit la nivelul serviciului taxe şi impozite locale pentru a oferi posibilitatea contribuabililor de a-şi achita la timp impozitul pe clădire şi teren;

– prevederile Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.44/24.04.2019 privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în municipiul Turnu Măgurele;

în conformitate cu prevederile art. 155 alin.(l) lit.”e” din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ

în   temeiul   prevederilor   art.196   alin.(l)   lit.”b”   din   O.U.G   nr.57/2019   privind   Codul administrativ,

DISPUNE:

Art.l (1) In perioada 05.02.2020 – 28.02.2020, se stabileşte programul de lucru pentru personalul serviciului impozite şi taxe locale din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, în intervalul orar 08.00 – 17.30.

(2) Potrivit prevederilor alin.(l) din prezenta, personalul care desfăşoară activitatea în cadrul serviciului impozite şi taxe locale, va beneficia de timp liber corepunzător pentru orele lucrate suplimentar.

Art.2 Prin grija compartimentuiui resurse umane din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele, prevederile prezentei dispoziţii vor fi aduse la cunoştinţa şefului serviciului impozite şi taxe locale.

Art.3 Prezenta dispoziţie va fi publicată pe site-ul instituţiei şi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Teleorman, şefului serviciului impozite şi taxe locale şi compartimentuiui resurse umane prin grija serviciului juridic şi administraţie publică locală.

PRIMAR,

CUCLEA DĂNUŢ