Invitatie de participare privind desfășurarea selecției de oferte, în vederea atribuirii Achiziției de servicii de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Costache Negri din municipiul Turnu Măgurele”

Primăria municipiului Turnu Măgurele  intenționeaza să atribuie , in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare , achizitia directa pentru atribuirea contractului de Servicii de proiectare și execuție lucrări  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Costache Negri din municipiul Turnu Măgurele ” , având următoarele coduri CPV –71322200-3 Servicii de proiectare ; 71356200-0 Servicii de asistență tehnică , in urmatoarele conditii:

 • Valoarea estimata maxima a achizitiei: 338.743,45 lei fara TVA;

Valoarea  estimată pentru achiziționarea de servicii  pentru proiectare și executie lucrări pentru obiectivul de investiții  ”Modernizare strada Costache Negri din municipiul Turnu Măgurele” este de 338.743,45 lei fara TVA, din care:

– Proiect tehnic :……………………………………………………………..20.000,00 lei fara TVA ;

– Lucrari :…………………………………………………………………… 311.830,00 lei fara TVA ;

– Organizare de santier…………………………………………………… 6.236 lei fara TVA ;

– Asistenta tehnica din partea proiectantului  pe perioada de executie a lucrarilor…………………677,45 lei fara TVA

 • Modalitatea de achizitie: achizitie directa (cf. art.43 alin.1 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare);
 • Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii integrale a cerintelor tehnice minimale si a conditiilor financiare maximale impuse de catre autoritatea contractanta prin caietul de sarcini, respectiv valoarea totală cea mai scăzută, exprimată în lei, fără TVA, pentru prestarea serviciilor si execuția lucrărilor specificate în DALI  si caietul de sarcini;
 • Termen limita de transmitere a ofertelor: 12.07.2018, ora 1000
 • Modalitatea si locul de transmitere a ofertelor: Oferta si toate documentele solicitate, vor fi transmise la sediul autoritații contractante :Turnu Măgurele, strada Republicii, nr. 2, jud. Teleorman sau pe email la adresa ptmachiz@yahoo.com;
 • Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative;
 • Ofertantul declarat castigator va prezenta o garantie de buna executie in cuantum de 10% din valoarea fara TVA (cf. art. 39 alin. 4 din HG nr. 395/2016) a ofertei castigatoare/ a viitorului contract, constituita prin „scrisoare de garantie de buna executie” emisa in conditiile legii de catre o societate bancara sau de o societate de asigurari SAU prin OP in contul autoritatii contractante SAU prin retineri succesive din facturi, (cf. art. 40 alin. (1)-(3) si a art. 39 alin. 3 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare), in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de achizitie publica. In cazul in care ofertantul declarat castigator va refuza sa constituie garantia de buna executie, oferta acestuia va fi respinsa, urmand a se desemna castigatoare urmatoarea oferta admisibila, a operatorului economic clasat pe locul al doilea in urma aplicarii criteriului de atribuire „pretul cel mai scazut”.

 Modul de prezentare a ofertei: Operatorii economici vor prezenta, urmatoarele documente:

  1. Certificatul constatator emis de ONRC, în copie, care sa ateste domeniul / domeniile de activitate autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul / codurile CAEN din certificatul constatator prezentat de ofertant. Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale / actuale / valide la data prezentarii acestuia;
  2. În măsura în care există asociați, terți susținători sau subcontractanți, vor fi depuse Acordurile de asociere, acordurile de subcontractare sau Angajamentul de susținere, dacă este cazul. Asociații și subcontractanții, dacă există, vor prezenta, de asemenea, Certificatul constatator emis de ONRC, în copie, care sa ateste domeniul / domeniile de activitate autorizat(e) al(e) ofertantului si corespondenta acestora cu obiectul contractului
  3. Propunerea financiară

– Formularul de oferta; Propunerea financiară va fi întocmită în conformitate cu  cerințele din caietul de  sarcini si cu DALI pus la dipoziție de către autoritate pe situl  www.municipiulturnumagurele.ro . Valabilitatea ofertei va fi specificata in Formularul de oferta – si va fi de minim 60 de zile de la data limita pentru transmiterea ofertelor; Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.Toate preturile vor fi exprimate cu doua zecimale, inclusiv preturile unitare de materiale, manopera, utilaj, transport care concura la întocmirea ofertei financiare si care vor sta la baza întocmirii situatiilor de plata. La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, fondul pentru accidente de munca si boli profesionale, etc.) si coeficienti proprii ai ofertantului (indirecte si profit).

                –  Graficul fizic și valoric  al prestării serviciului de

proiectare  si de execuție al lucrarii pe saptamâni/luni și pe fiecare obiect, pe

categorii de lucrari, pe etape și sub-etape, cu menționarea fiecarei activitați/

sub-activitați, inclusiv organizarea de șantier;

Ofertantul  se obligă sa întocmească  in  maxim   30 de zile calendaristice de la constituirea garantiei de buna execuție    proiectul  tehnic ,  detaliile de execuție si  documentația  pentru obținerea  autorizației de  construcție .

Prestatorul   își va asuma răspunderea pentru  întreaga documentație, pentru  soluțiile proiectate, pentru estimarea  cantităților de  lucrări și încadrările în categoriile de lucrări, precum  și  pentru  valorile pentru  materiale, manopera, utilaje, transporturi.

Ofertantul are obligatia intocmirii listelor de lucrari care vor cuprinde toate elementele necesare cuantificarii valorice a lucrarilor conform documentatiei DALI si va contine formularele prevazute de Ordinului MDLPL nr.863/2008:

– centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv;

– centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari,

– centralizatorul cheltuielilor pe obiecte;

– devizele oferta;

– lista cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice;

– fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice;

– listele cu cantitati de lucrari pentru constructii provizorii organizare de santier.

Orice neconcordanta între: documentatiile tehnice depuse pe SEAP, evaluari/liste de cantitati si antemasuratori se vor sesiza prin solicitari de clarificare depuse in cadrul proceduri de atribuire pana in termenele specificate in continutul fisei de date si al invitatiei/anuntului de participare. Sesizarea lor in afara termenul precizat se va considera tardiva si nu va putea fi invocata de ofertantul castigator in nerespectarea conditiilor contractuale.

Ofertantul se obligă să execute lucrările pentru obiectivul de investiții „Servicii de proiectare și execuție lucrări  pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada Costache Negri din municipiul Turnu Măgurele ” în termen de maxim  6 luni calendaristice  de la obținerea  autorizației de construire.

 • Precizarea duratei de garanție a lucrarilor;
  1. Modelul de contract al autoritatii contractante (postat pe municipiulturnumagurele.ro ) se va lista si se va mentiona in clar, cu semnatura „Contract asumat fara obiectiuni”
  2. Prezentarea listei  cu persoanele nominalizate pentru posturile :

-sef de santier ;

-responsabil tehnic cu executia ;

-responsabil tehnic cu calitatea .

6.    Ofertanții , terții susținătorii și subcontractanții NU trebuie să se regăseasca  în situațiile  prevăzute  la art. 164,165 și 167 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare

 1. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va face dovada neîncadrării  în situațiile de excludere depunând la solicitarea autorității contractante înainte desemnarea contractului :
  1. Declaratia privind neincadrarea in situatiile de excludere reglementate la art. 164, din Legea nr. 98/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare
  2. Declaratia privind neincadrarea in situatiile de excludere reglementate la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 , cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Declarația privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 59 si art.,60 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autoritatii contractante : Cuclea Danuț- Primar, Cristea Florentin – Viceprimar, Stancu Badiță – Administrator Public, Ec. Baja Cecilia – Șef Serviciu Buget Contabilitate Contracte, Mitrofan Mihaela – Sef Serviciu Dezvoltare Locala  Investiții, Istrate Tinel – Sef Serviciu Urbanism și Gospodarie Comunala; Consilieri locali: Lamba Daniel, Vasile Razvan Delcea, Gheorghe Mihai, Mitroi Teodor, Julea Florea, Pruna Marinel Viorel, Dugheanu Daniel, Mohora Steluta, Cracea Claudiu, Neagu Liviu Anghel, Biciu Constantin, Paunescu Georgica, Mohora Catalin Marius, Ene Marin, Dinca Nelu, Atheneu Aura, Manea Tudor, Ragabeja Eugen; functionari publici: Vitiuc Daniela, Cristescu Crina, Roinita Fanica, Grecu Madalina; Filip Mircea , Mândreanu Virgil

 1. Declarație privind respectarea normelor de sănătate, securitate și protecția muncii;
 2. Pentru persoanele desemnate pentru posturile de : șef de șantier, responsabil tehnic cu execuția , responsabil tehnic cu calitatea  se vor prezenta documente sau autorizații ( valabile la momentul prezentării )  din  care să  reiasă că pot îndeplini aceste funcții.

La finalizarea selecţiei de oferte, autoritatea contractantă va solicita ofertantului declarat câştigător, să publice oferta sa în Catalogul electronic SEAP, urmând ca semnarea contractului de achiziţie publică să se realizeze ulterior acceptarii  cumpărării directe prin intermediul SEAP. In urma selectiei de oferte, ofertantul declarat castigator isi va posta oferta in SEAP, tranzactia din catalogul electronic urmand a fi anexata la contractul de lucrari.

În cazul în care ofertantul declarat câştigător va refuza să-şi înscrie oferta în Catalogul electronic SEAP, oferta acestuia va fi respinsă, urmând a se desemna câştigătoare oferta admisibilă a operatorului economic clasat pe locul 2, căruia autoritatea contractantă îi va solicita deasemenea, publicarea ofertei sale în Catalogul electronic SEAP.

 1. Eventualele solicitari de clarificari privind prezenta achizitie directa vor fi transmise pe adresa ptmachiz@yahoo.com , până cel târziu 09.07.2018 , ora 1000

Compartiment achizitii publice ,

Ing. Crina Cristescu

invitatie_negri

caietsarcini_negri

certificaturbanism_negri

clauzecontractuale_negri

expertiza_negri

formulare

partedesenata_negri

partescrisa_negri

studiugeotehnic_negri