Anunt inchiriere imobil

  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: 

Municipiul Turnu Măgurele, cod fiscal: 4253731, Municipiul Turnu Măgurele, b-dul Republicii, nr.2, județul Teleorman, telefon: 0247416451, fax:0427416453, e-mail:primariatm@yahoo.com

  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat: imobil-construcție în suprafaţă de 53 mp și teren aferent în suprafață de 53mp, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele din cadrul obiectivului ,,Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele-Nikopol, conform H.C.L 141/31.10.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/2019.
  2. Informaţii privind documentaţia de atribuire:se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: la cerere, de la sediul instituției, Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: 

Se poate obține de la Compartimentul Urbanism și Gospodărie Comunală din cadrul Primăriei municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, B-dul Republici, nr.2, et.1, cam.9.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:

30 lei/exemplar, se achită la Primăria municipiului Turnu Măgurele sau în contul RO61TREZ60721360250XXXXX.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 25.11.2019, ora 14.00.

  1. Informaţii privind ofertele: 

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2019, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: 

Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, Registratura  primăriei municipiului Turnu Măgurele , b-dul Republicii, nr.2.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 

29.11.2019, ora 11.00,  Primăria municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, b-dul Republicii, nr.2.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: 

Secţia Conflicte de muncă, asigurări sociale şi de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Teleorman, Alexandria, str. Ion Creangă nr.53, tel. 0247406016, fax 0247317322, e-mail tribunaltr@just.ro

  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 

04.11.2019

Primar,

Dănuţ CUCLEA