Taxa specială de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(12) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, ,,autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, pot aproba taxe pentru serviciile comunitare de utilități publice, indiferent de modalitatea de gestiune stabilită“.

Potrivit prevederilor art. 484 din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu dispozițiile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale aprobă taxe speciale pentru funcționarea serviciilor publice de interes local, create în interesul persoanelor fizice și juridice.

Conform prevederilor art.10 alin.(15) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare, „taxele pentru serviciile comunitare publice stabilite potrivit alin.(12) se recuperează de la beneficiari, iar în caz de neplată, actul administrativ fiscal prin care au fost stabilite și comunicate taxele devine titlu executoriu la data scadenței. Prevederile referitoare la executarea silită din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător“.

Astfel, în sensul celor menționate mai sus Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele a aprobat Hotărârea nr. 3/29.01.2019 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea și colectarea taxei speciale de salubrizare la nivelul municipiului Turnu Măgurele.

Pentru cetățenii care nu au încheiat contract  de colectare deșeuri cu S.C. Polaris M Holding SRL, cuantumul taxei speciale de salubrizare este de 13 lei( cu TVA)/lună /persoană.

            Pentru cetățenii care optează pentru încheierea de contracte de prestări servicii(colectare deșeuri) cu S.C. Polaris M Holding SRL, tariful este de 9,38 (cu TVA) lei/lună/persoana.