Tarife portuare pentru anul 2020 supuse dezbaterii publice

SC LOCAL URBAN SRL

TURNU MĂGURELE

CUI  30055849;  J34/168/2012

 

NORME FUNDAMENTARE TARIFE PORTUARE

 1. Având în vedere semnificaţia unor termeni, în prezentele norme pentru unii termeni specifici se vor folosi următoarele denumiri:

a.- pentru nave de transport, nave tehnice, utilaje şi instalaţii plutitoare, ambarcaţiuni şi alte mijloace plutitoare – aşa cum sunt clasificate în legislaţia în domeniul navigaţiei civile – se va folosi în continuare denumirea generală de navă, cu excepţia cazurilor când acestea sunt nominalizate în mod expres,

b.- pentru bazine, canale de legătură sau de navigaţie amenajate, pase de acces, teritorii portuare şi alte suprafeţe de acvatoriu sau teritoriu – aşa cum sunt clasificate în domeniul administrării porturilor şi căilor navigabile – din zona de jurisdicţie a administraţiei portuare, se va utiliza în continuare denumirea generală de zonă portuară, cu excepţia cazurilor în care acestea sunt nominalizate în mod expres,

c.- pentru proprietarii de nave – persoane juridice sau fizice – cât şi pentru reprezentanţii sau împuterniciţii acestora, persoane juridice sau fizice ce au închiriat nave de la proprietarii de drept se va folosi denumirea generală de armator, sau agenţii navelor, cu excepţia cazurilor  în care sunt nominalizaţi în mod expres în prezenta metodologie;

d.- persoanelor juridice sau fizice, reprezentanţilor sau împuterniciţilor acestora, cărora le sunt destinate prestaţiile sau serviciile administraţiei portuare li se vor acorda denumirea generală de beneficiar, cu excepţia cazurilor în care sunt nominalizaţi expres în prezenta metodologie.

 1. – pentru tone de marfă se va utiliza abrevierea TM
 2. – pentru metri liniari de pereru , cheu , se va utiliza abrevierea ML

 

 1. Tarifele portuare şi tarifele prestări servicii şi facilităţi portuare se stabilesc de către SC LOCAL URBAN SRL pe baza eforturilor financiare privind :
 2. întreţinerea functionalităţii, repararea şi modernizarea construcţiilor portuare şi hidrotehnice, a instalaţiilor şi echipamentelor de acostare, semnalizare de navigaţie ;
 3. menţinerea adâncimilor de navigaţie în radele portuare ;
 4. asigurarea de servicii şi facilităţi portuare ;
 5. prestaţii la nave şi operatori economici în zona portuară ;
 6. combaterea poluării şi depoluării acvatoriului ;
 7. asigurarea habitatului biologic pentru floră şi faună ;
 8. amortizarea imobilizărilor corporale şi constituirea de fonduri proprii de dezvoltare a porturilor ;
 9. acoperirea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de activitate al administraţiei portuare şi realizarea de profit.

Toate tarifele sunt fundamentate pe baza fondurilor proprii , societatea  nu a primit si nu primește subvenții acordate de statul român, respectiv administrația publică locală și nu are în dotare bunuri achiziționate prin accesarea de fonduri europene.

Tarifele se vor aplica în euro prin  transformarea tarifului rezultat in urma calculațiilor, din lei în  euro prin raportare la cursul de 4,7511 lei pentru un euro, curs stabilit de Banca Nationala a României pentru data de 30.09.2019

 1. Tarifele de cheiaj se percep pentru nave de transport marfă care acosteaza și desfășoară operaţiuni de încărcare/descărcare. Aceste tarife se aplică navelor care operează la cheu și se calculeaza in funcție de tonele de marfă operate (încărcate/descărcate).

Pe timpul staţionării navei la cheu pentru efectuarea de operaţiuni de încărcare/descărcare marfa, nu se vor mai aplica alte tarife portuare.

Pentru navele de transport marfă se acordă facilităţi în funcţie de cantitatea de marfă operată pe parcursul unui an calendaristic.

A.1. Capacități de acostare  – cheiaj

 Capacitatea de acostare a navelor fluviale la danele din Portul Turnu Măgurele este următoarea:

a.Lungimea totală a frontului de cheu  1039,50  metri liniari (ML)

Din care:

a.1. lungimea totală a frontului de chei în funcțiune : 820 ML

Din care

a.1.1. front de cheu pentru operare  550 ML

a.1.2. front de cheu pentru asteptare   270 ML

 

a.2. lungime front de cheu în construcție  – 0 ML

a.3. lungime front de cheu neutilizabil   – 219,50 ML

 1. Lungimea totală a fronturilor de cheu luate în calcul la determinarea tarifelor de cheiaj , din care :

b.1. dane pentru operare 550 ML

b.2. dane pentru asteptare  270 ML

 1. Ponderea procentuală a danelor, după destinație , este:

c.1. dane pentru operare  550 ML : 1039,50 Lungime totală cheu x100 = 52,91%

c.2. dane pentru asteptare  270 ML : 1039,50 Lungime totală cheu x100 = 25,97%

c.3. Cheu neutilizabil (inceput și sfarșit de pereu)

219,50 ML: 1039,50 Lungime totală cheu x100 = 21,12%

A.2.  Activitățile ale căror costuri sunt acoperite  prin tarifele de cheiaj reprezintă  lucrările  de întreținere si reparare a construcțiilor hidrotehnice portuare ce formează danele de operare sau fronturile de chei de așteptare pentru nave.

 A.3. Structura și volumul costurilor:

A.3.1.Cheltuieli materiale

A.3.2.Cheltuieli de intretinere

A.3.3.Cheltuieli de personal

A.3.4.Cheltuieli indirecte

A.3.5.Profit

A.3.1 .Cheltuielile materiale  se fac pentru repararea pereului în zonele unde acesta a fost deteriorat prin exploatare

Suprafața pereu care necesită reparații este de circa 300 mp

Pentru reparație sunt necesare anrocamente din piatră spartă pentru îndiguiri, beton și mortar de ciment, nisip și utilaje (buldoexcavator) .

Pentru reparația unui metru pătrat de pereu  sunt necesare următoarele materiale :

 • 0,20 mc Beton BC16/20  x 300 lei/mc x 300 mp = 18000 lei
 • 0,20 mc Anrocamente ( bolovani de râu) x 100 lei/mc x 300 mp = 6000 lei
 • 0,20 mc pietriș x 90 lei/mc x 300 mp = 5400 mc

Total materiale 18000 + 6000+5400 = 29400 lei

 • inchiriere utilaj pentru realizarea lucrărilor – 50% din valoare materiale

29400 x 50% = 14700 lei

Total cheltuieli de reparatii pereu   29400 + 14700 = 44100 lei

 Ponderea cheltuielilor  materiale în totalul cheltuielilor directe  este de 33,68% .

A.3.2.. Cheltuieli de intretinere  30% din totalul cheltuielilor materiale

Reprezintă cheltuielile de întretinere si curătenie a cailor de acces, marcaje și mijloace de semnalizare, iluminat, cosit vegetație,

44100 x 30% = 13230 lei

 Ponderea cheltuielilor de întreținere în totalul cheltuielilor directe este de 10,10% .

A.3.3. Cheltuielile cu salarizarea personalului (2 salariați) agent portuar si agent de paza

(6000 lei + 2,25%  x 6000 lei) x 12 luni = 73620 lei

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor directe este de 56,22% .

Total cheltuieli  directe pct 1 + pct 2 +pct 3  = 130950 lei

Ponderea cheltuielilor directe in total cheltuieli este de 82,64%

A.3.4.  Având în vedere că la nivelul societății procentul de cheltuieli indirecte a fost stabilit de către Consiliul Local Turnu Măgurele în cotă de 30%, ținând seama de codul CAEN 8413 respectiv obiectul principal de activitate al societății precum și de  varietatea de activități prestate către Consiliul Local si instituțiile subordonate, societatea a stabilit un procent de 10% pentru acest compartiment – Administratie portuară – în concordanță cu implicarea personalului neproductiv în activitatea acestuia,

Cheltuieli indirecte (personal neproductiv – contabilitate, SSM , PSI, Resurse Umane , Manager), rechizite, abonamente telefonie, utilități, alte cheltuieli  care reprezintă  10%  din totalul cheltuielilor anterioare.

130950 x 10% = 13095 lei

A.3.5. Profit  – un procent de  10% aplicat la cheltuielile generale (suma tuturor  cheltuielilor)

Pct 1 + pct 2+ pct 3+ pct 4 = cheltuieli generale

144045 x 10% = 14405 lei

Astfel totalul cheltuielilor față de care se stabilesc tarifele de cheiaj  este  :

Cheltuieli generale  + profit  =    144045 + 14405 = 158450 lei

A.5. Traficul de referință pentru calculul tarifelor de cheiaj – anii  2017; 2018; 2019

În  2017  – 174852 TM

În  2018  – 166008 TM

În  2019  – 213855 TM

Traficul mediu realizat în acesti trei ani este de 184905 TM /an

Avand în vedere evolutia traficului mediu  (TM/an) și a numărului de nave ce au tranzitat portul Turnu Măgurele (au efectuat operatiuni ori au staționat , ori au efectuat reparații) estimăm la nivelul anului 2020 un trafic diminuat cu 5% fata de traficul mediu de 184905 TM/an

Ca urmare acestei diminuări  (184905 TM – 5%),  va fi luat în calcul la determinarea tarifelor de cheiaj un trafic de 175660 TM /an

A.6. Calculul de determinare a tarifelor de cheiaj

Procentul de repartizare a cheltuielilor pentru anul 2020 se va face după indicele de pondere al danelor, pe destinații și după specificul lor:

A.6.1. pentru danele de operare:

cheltuieli   totale X pondere dane operare

158450 x 52,91% = 83836 lei

A.6.2. pentru danele de asteptare

cheltuieli totale  x (pondere dane asteptare + pondere cheu neutilizabil)

158450 x 47,09% = 74614 lei

Pe baza acestor repartizări a cheltuielilor, rezultă următoarele tarife de cheiaj :

 1. pentru nave de transport marfă sub operațiuni de încărcare – descărcare cu un istoric de trafic de marfa  sub 100.000 TM inclusiv :

pondere cheltuieli dane de operare : trafic mediu marfă TM  = Lei/TM

83836 : 175660 = 0,4772 lei/TM

0,4772 lei/TM  : 4,7511 (curs euro la 30.09.2019) = 0,10 euro/TM

 1. Pentru a stimula traficul de marfă în portul Turnu Măgurele tariful de mai sus

se va diminua cu 50% pentru nave de transport marfă sub operațiuni de încărcare – descărcare cu un istoric de  trafic de marfa peste 100.000 TM

0,47 lei/TM x 50% = 0,24 Lei/TM

0,10 euro/TM X 50% = 0,05 euro/TM

 1. Tarif stationare permanentă la cheu

pondere cheltuieli dane asteptare :(ML dane asteptare+ML cheu neutilizabil) = Lei/ML /an

74614 : (270 ML +219 ML) = 152,58 lei/ML/an

152,58 : 365 =  0,42 lei /ML/ zi

0,42 lei /ML/ zi : 4,75 (curs euro la 30.09.2019) = 0,09 euro/ML/zi

Acest tarif se aplică pentru diferite categorii de pontoane  (pontoane de acostare,  pontoane de agrement, restaurant, dormitor, etc..) și navelor aflate in conservare pe baza declaratiei pe propria raspundere a  proprietarului /armatorului /operatorului navei

 1. Tarife pentru utilizarea bazinelor, acvatoriilor și a radelor portuare

Aceste tarife se aplică navelor cu marfă  (nave în exploatare) care sunt acostate în asteptare în rada portului sau navelor acostate  care sunt în reparații  sau nu desfășoara operațiuni

 B.1. Activitățile ale căror costuri sunt acoperite  prin tarifele pentru utilizarea bazinelor, acvatoriilor și a radelor portuare sunt:

– operațiuni de dragare la danele de operare sau fronturile de acostare

– întreținerea si repararea construcțiilor hidrotehnice de protecție

– măsurători topohidrografice necesare determinării volumului de dragare

– exploatarea , întreținerea si repararea semnalelor de navigație

– lucrări de  îndepărtare a obstacolelor de navigație

B.2. Volumul de activitate necesar în anul 2020 este :

–  dragaje  (asigurarea de adancime de navigație ) la danele de operare si  de asteptare –  circa 10.000 mc

–  întreținere și reparare construcții hidrotehnice  – 280 mp

– măsurători topohidrotehnice  – 1039  m

– semnale de navigație  – 10 buc

– lucrări de scafandrerie  – 40 ore

B.3.  Structura si volumul costurilor prezumate pentru realizarea în cursul anului 2020 a volumului de lucrări mai sus menționate este:

B.3.1.Cheltuieli materiale

B.3.2.Cheltuieli de intretinere

B.3.3.Cheltuieli de personal

B.3.4.Cheltuieli indirecte

B.3.5.Profit

B.3.1 .Cheltuielile materiale  se fac pentru întreținerea construcțiilor hidrotehnice, aflate în exploatare și pentru asigurarea funcționalității acestora , fiind necesare următoarele lucrări :

– lucrări de dragare pentru asigurarea adancimii de navigație  în zona portului la danele de operare  și asteptare  , de circa 12.000 mc.  X 16,00 lei/mc =192000 lei

– achizitie semnale de navigatie  10 buc X 255 lei  =  2550

Total cheltuieli materiale = 192000+2550 = 194550 lei

Ponderea cheltuielilor  materiale în totalul cheltuielilor directe  este de 47,71%

B.3.2. Cheltuieli de intretinere

Cheltuieli de intretinere se fac pentru întreținerea construcțiilor hidrotehnice, aflate în exploatare și pentru asigurarea funcționalității acestora . Pentru montarea a semnalelor de navigație mai sus menționate si realizarea reparațiilor la celelalte se vor face cheltuieli cu manopera estimate la aceste categorii de lucrări la 40% din valoarea materialelor  de mai sus astfel:

40% x  194550 = 77820 lei

La acestea se vor adăuga :

– lucrări de scafandrerie  – 40 ore x  1270 lei/oră = 50800

– lucrari de întretinere semnale și alte lucrari marunte  =  11000lei

Total cheltuieli de întreținere  = 75400 +50800+11000 = 139620lei

Ponderea cheltuielilor de întreținere în totalul cheltuielilor directe este de 34,24%.

B.3.3 Cheltuielile cu salarizarea personalului (2 salariați) agent portuar si agent de paza

(6000 lei + 2,25%  x 6000 lei) x 12 luni = 73620 lei

Ponderea cheltuielilor de personal în totalul cheltuielilor directe este de 18,05% .

Total cheltuieli directe   = (pct1 +pct 2 +pct 3 ) = 407790 lei

Ponderea cheltuielilor directe în totalul cheltuielilor este de 82,64%

B.3.4.  Cheltuieli indirecte (personal neproductiv – contabilitate, SSM , PSI, Resurse Umane , Manager), rechizite, abonamente telefonie, utilități, alte cheltuieli  care reprezintă  10%  din totalul cheltuielilor anterioare

(pct1 +pct 2 +pct 3 )  x 10% = 407790 x 10% = 40779 lei

B.3.5. Profit  – un procent de  10% aplicat la cheltuielile generale (suma tuturor  cheltuielilor)

pct 1 + pct 2+ pct 3+ pct 4 =  448569 lei

448569 x 10% = 44857lei

Cheltuieli totale  + profit  =   493426 Lei

Astfel totalul cheltuielilor față de care se stabilesc  tarifele de utilizare a bazinelor , acvatoriilor și radelor portuare au valoarea totală de 493426 lei /an

Număr de nave  de referință pentru calculul tarifelor pentru utilizarea acvatoriilor și a radelor portuare este de 284 de nave / an care au tranzitat portul si au efectuat operatiuni sau au staționat în așteptare

 1. Calculul tarifelor pentru utilizarea bazinelor, acvatoriilor și a radelor portuare

 Tariful pentru utilizare bazine, acvatorii  si rade port de se aplică navelor în exploatare ce desfașoară operațiuni de incărcare-descarcare   sau nu desfăsoara astfel de operațiuni , precum si navelor care stationeaza ori navelor în reparații

493426 lei/an : 284 nave/an : 365 zile = 4,76 lei/nava/zi

Tariful se percepe integral si pentru fractiunile de zi .

Tarifele se vor aplica în euro prin  transformarea tarifului rezultat in urma calculațiilor, din lei în  euro prin raportare la cursul de 4,75 lei pentru un euro, curs stabilit de Banca Nationala a României pentru data de 30.09.2019

 1. Chirii pentru utilizarea terenului portuar

Chiriile pentru utilizarea terenului portuar s-au stabilit în urma consultării prețului pieței la închirierea de terenuri proprietate privată  în zona apropiată portului și  prin raportare  la prețurile chiriilor stabilite prin procesele verbale de adjudecare la licitațiile anterioare organizate pentru închirierea de teren portuar în anii 2016-2017 (prețul pe mp fiind calculat în euro ) .

Pretul chiriei astfel stabilit este de 0,03 euro/mp/lună

Terenul portuar poate fi utilizat de persoane juridice declarate castigătoare în urma organizării licitațiilor pentru închiriere teren portuar.

Acest pret reprezintă pretul de ponire in cadrul licitatiilor pentru inchirerea de teren portuar .

SC LOCAL URBAN SRL

DIRECTOR,

Ing. CONE CORNEL