Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele –  compartiment educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice.

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 26.04.2023, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele –  compartiment educație, sănătate, cultură, sport, ONG-uri, comunicare și relații publice.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008 cu modificările și completările ulterioare.

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI  EDUCATIE,SANATATE, CULTURA, SPORT,ONG-uri, COMUNICARE şi RELATII PUBLICE 

1. Constituția României, republicată

cu tematica Drepturile şi libertăţile fundamentale

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Capitol II – Dispoziții speciale

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii

4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

cu tematica Statutul funcţionarilor publici

5. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

cu tematica – Articolul 6 – Articolul 13, Articolul 95, Articolul 96, Articolul 100, Articolul 104, Articolul 129, Articolul 154–Articolul 158, Articolul 196–Articolul 200;

6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

cu tematica – Articolul 3 – Articolul 14;

7. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;

cu tematica – Articolul 7 – Articolul 13;