Primăria municipiului Turnu Măgurele organizează în data de 15.02.2023 ora 10.00 – proba scrisă şi 17.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială

Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele  în conformitate cu prevederile prevederile H.G.R. nr.1336/2022 cu modificările şi completările ulterioare, organizează în data de 15.02.2023 ora 10.00 – proba scrisă, şi 17.02.2023, ora 12.00  – proba interviu, concurs  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de execuție, de natură contractuală asistent medical comunitar în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială – Compartiment Asistență Medicală Comunitară, cu durată normală a timpului de lucru, 8 ore/zi.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

a) cerere de inscriere la concurs adresată conducătorului autoritații sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate;

c) copiile documentelor care să ateste calificarea si nivelul studiilor;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie si/sau in specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar în original;

 f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare.

Notă: la depunerea dosarului se vor  prezenta si  originalele actelor în vederea verificării conformitaţii copiilor .

   Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

a) are cetatenia română;
b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 f) indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică infăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs :

•  studii postliceale sanitare absolvite cu diplomă,

• certficat de membru și aviz pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist, eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

• vechime în specialitatea studiilor: minim 6 luni.

BIBLIOGRAFIE

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Art.6- art.13, art.538 -art.543, art.549-art.554.

2. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Titlul I – Dispozitii generale;

Titlul II: Contractul individual de muncă Cap. I: Încheierea contractului individual de muncă Cap. II: Executarea contractului individual de muncă Cap. III: Modificarea contractului individual de muncă Cap. IV: Suspendarea contractului individual de muncă Cap. V: Încetarea contractului individual de muncă Sect. 1: Încetarea de drept a contractului individual de muncă Sect. 2: Concedierea Sect. 3: Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului Sect. 4: Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului Sect. 6: Dreptul la preaviz Sect. 8: Demisia

Titlul III – Timpul de munca si timpul de odihna;

3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă,  cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Capitol II, Capitol  III, Capitol IV, Capitol VI.

4. Hotărârea nr. 2/2009 privind adoptarea Codului de etică si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Act integral

 5.  O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei  de moașă si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si  funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor  si Asistenților Medicali din Romania, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Act integral

6.  H.G. nr.324/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activității de asistență  medicală comunitară

Tematică

Act integral

7. O.U.G. nr.18/2017 privind asistența medicală comunitară, cu modificările şi completările ulterioare;

Tematică

Act integral

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului (19.01.2023 – 03.02.2023), la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2.

Selecţia dosarelor de concurs va avea loc în data de 06.02.2023. Rezultatele selecţiei vor fi afişate în data de 07.02.2023 ora  16,00.

Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs se depun la secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 08.02.2023.

Rezultatul contestaţiilor se afişează la  sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele în data de 09.02.2023, ora 16,00.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.02.2023, ora 10,00 la  sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2.

Rezultatele la proba scrisă se vor afişa la sediul instituţiei, în aceeaşi zi cu desfăşurarea probei scrise, până la ora16,00. Contestaţiile se depun la  secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor în data de 16.02.2023 pâna cel mai târziu ora16,00.

Comisia de contestaţii va soluţiona eventualele contestaţii ale candidaţilor declaraţi „respins” la proba scrisă în data de 17.02.2023, ora 11,00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.