Examen de promovare in grad profesional al functionarilor publici din cadrul primariei

JUDEŢUL TELEORMAN

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  TURNU  MĂGURELE

 

ANUNŢ

 Primăria municipiului Turnu Măgurele cu sediul în municipiul Turnu Măgurele, str. Republicii, nr.2, județul Teleorman organizează în data de 27.08.2019 , ora 10.00 – proba scrisă, şi 30.08.2019, ora 10.00 – interviu examen de promovare în grad profesional pentru funcționarii publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Turnu Măgurele.

Dosarul de examen se depune de catre candidați în termen de 20 de zile de la publicarea anunțului și conține în mod obligatoriu:

  1. adeverință eliberată de compartimentul resurse umane cu vechimea în gradul profesional din care se promovează;
  2. copii după rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
  3. formular de înscriere prevăzut în anexa nr.3 din H.G. 611/2008.
  4. dovada că a obtinut un numar minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfectionare, seminare, conferinte, schimburi de experienta sau vizite de studiu, in conditiile legii sau sa fi urmat o forma de perfectionare profesionala cu durata de minimum 30 de ore in ultimii 3 ani de activitate;

Dosarele se depun la compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei municipiului Turnu Măgurele. Relații suplimentare la telefon 0247/416451, int.129.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL SERVICIULUI IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE – COMPARTIMENT CONSTATARE IMPUNERE,ÎNCASARE, EXECUTARE SILITĂ PERSOANE JURIDICE

  1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  2. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
  3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Constituția României.

BIBLIOGRAFIE

PENTRU EXAMENUL  DE  PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

1. O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
2. H. G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă  cu modificările şi completările ulterioare;
4.  Constituția României.

PRIMAR,

CUCLEA   DĂNUŢ