Examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 15.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă, examen de promovare în clasă pentru funcționarii publici din  cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Turnu Măgurele – Serviciul impozite și taxe locale respectiv Seviciul buget contabilitate contracte.

            Condiții generale – prevăzute de art.481 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 5 zile de la publicarea anunțului  la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină următoarele  documente:

a)cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa;
b)diploma de studii de nivel superior;
c)adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii situatiei disciplinare a functionarului public.

Bibliografie

a)  Constituţia României, republicată; – Titlul III și Titlul VII.

b) Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – act normativ integral.

d) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –   act normativ integral . 

e) Legea nr.82/1991 a contabilității(r4) – act normativ integral .

f) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.