Concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante

 Primăria municipiului Turnu Măgurele, cu sediul în municipiul Turnu Măgurele organizează în data de 18.06.2021, ora 10.00 – proba scrisă, concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unor funcţii publice de execuție vacante astfel:

a) Inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment privind sănătatea și securitatea în muncă,

b) Inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment salarizare, serviciul buget, contabilitate – contracte.

            Condiții generale – prevăzute de art.465 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs:

1.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment privind sănătatea și securitatea în muncă:

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor inginerești

– minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional principal.

– certificat de absolvire a programului de perfecționare cu durata de minimum 80 ore, pentru ocupația – inspector protecția muncii(curs autorizat A.N.C.)

2.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment salarizare, serviciul buget, contabilitate – contracte

– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice,

– minimum 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, pentru ocuparea funcției publice de execuție de grad profesional principal.

Funcțiile publice pentru care se organizează concursul sunt cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână.

            Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în intervalul 18.05.2020 – 07.06.2021 la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele, judeţul Teleorman, str.Republicii, nr.2 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 alin.1.din H.G. nr.611/2008 cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografie – Tematică – Atribuții

A.  Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment privind sănătatea și securitatea în muncă:

1. Constituţia României, republicată; – Titlul III și Titlul VII.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – act normativ integral.

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –   act normativ integral . 

5.Legea nr.316/2006 a securității și sănătății în muncă , cu modificările şi completările ulterioare; –  act normativ integral .

Atribuții fișă post

● Intocmeste si actualizeaza planul de prevenire si protectie.
● Elaboreaza instructiuni proprii pentru aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca.
● Propune responsabilitatile ce le revin lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si care vor fi aprobate de angajator prin fisa postului.
● Verifica cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
● Intocmeste necesarul de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
● Elaboreaza tematici pentru toate fazele de instruire si stabileste periodicitatea instruirilor in functie de locul de munca.
● Asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite.
● Elaboreaza programul de instruire si testare la nivelul unitatii.
● Tine evidenta zonelor cu risc ridicat si specific.
● Stabileste zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, precum si tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale.
● Tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor.
● Tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
● Tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina a muncii, necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic.
● Monitorizeaza functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca.
● Verifica starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta.
● Informeaza angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propune masuri de prevenire si protectie.
● Urmareste ca intretinerea, manipularea si depozitarea echipamentelor individuale de protectie, precum si inlocuirea lor sa se faca in mod adecvat si la termenele stabilite.
● Tine evidenta echipamentelor de munca si urmareste ca verificarile periodice si, daca este cazul, incercarile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente.
● Identifica echipamentele individuale de protectie necesare si intocmeste necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie.
● Participa la comunicarea si cercetarea evenimentelor.
● Intocmeste:
✔ Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca;
✔ Registrul unic de evidenta a incidentelor periculoase;
✔ Registrul unic de evidenta a accidentelor usoare;
✔ Registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca ce au ca urmare incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru.
● Elaboreaza rapoartele privind accidentele de munca suferite de lucratori, in conformitate cu prevederile legale.
● Urmareste realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor.
● Colaboreaza cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina a muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie.
● Propune sanctiuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
● Propune clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini.
● Intocmeste necesarul de mijloace materiale pentru desfasurarea activitatilor de prevenire si protectie.
● Respecta si aplica standardul de control managerial,

B. Pentru postul de inspector, clasa I, grad profesional – principal, compartiment salarizare, serviciul buget, contabilitate – contracte

1. Constituţia României, republicată; – Titlul III și Titlul VII.

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – act normativ integral.

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; –   act normativ integral . 

5. Legea nr.82/1991 a contabilității(r4) – act normativ integral .

Atribuții fișă post

●  Tine evidenta contabila la salarii;

●  Tine evidenta mijloacelor fixe apartinand domeniului public,investitiilor in curs de executare ;

●  Tine registrul mijloacelor fixe si registrul inventar ;

●  Intocmeste balanta de verificare pentru  mijloacele fixe apartinind domeniului public;

●  Indosariaza si arhiveaza documentele ce fac obiectul activitatii ;

●  Respecta si aplica standardele controlului managerial ;

●  Indeplineste oricare alta sarcina trasata de seful ierarhic superior.

            Selecția dosarelor va avea loc in termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei municipiului Turnu Măgurele – Compartiment resurse umane şi la nr.de telefon 0247/416451 interior 129.