Anunt acordare ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, gaze naturale şi combustibili solizi 2019-2020

Începând cu data de 14.10.2019 se depun cereri privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței cu : energie electrică, gaze naturale și combustibili solizi ( lemne și cărbuni), conform O.U.G. nr.70/2011  privind masurile de protecție socială  în perioada sezonului rece , la sediul Serviciului Public de Asistență Socială Turnu Măgurele  din str. Sf. Vineri, nr.13.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică, gaze naturale, şi combustibili solizi sau petrolieri se acordă pe bază de cerere însoţită de actele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile acesteia. Aceste ajutoare pot fi solicitate pentru perioada  01 noiembrie 2019- 31 martie 2019.

Pentru mai multe detalii  privind condițiile de acordare a ajutoarelor pentru încălzirea locuinței vă puteți adresa salariaților Serviciului Public de Asistență Socială.

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ACORDAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI 2019-2020

  • ACTE DE IDENTITATE

– copii BI/CI ale solicitantului şi membrilor de familie;

– copii certificate de naştere ale copiilor sub 14 ani;

– copie certificat de căsătorie;

– hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei/ sau de încuviinţare a adopţiei;

– hotărâre judecătorească sau hotarârea comisiei pt protecţia copilului privind măsura plasamentului;

– decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau hotărâre judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă;

– hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/curatelei;

– alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

  • Acte privind veniturile

– adeverinţă de la angajator cu salariu net + valoarea bonurilor de masă (unde este cazul);

– cupoane de pensii, indemnizaţia pentru creştere copil, stimulent de inserţie, alocaţie de plasament;

– cupoane sau adeverinţe de şomaj;

– cupon sau adeverinţă D.G.A.S.P.C. pentru indemnizaţia de handicap;

– adeverinţe de la administraţia financiară pentru persoanele majore.

  • Acte doveditoare privind proprietatea şi bunurile

– copii acte de proprietate, contract de închiriere, împuternicire notarială a proprietarului locuinţei pt un memebru de familie (unde este cazul), contract de comodat, contract de concesiune, acte de stare civilă pentru moştenitorii legali;

– adeverinţă registrul agricol cu suprafaţa terenurilor, categoriilor de animale, familii de albine şi numărul lor, etc.;

– adeverinţă de serviciul de taxe şi impozite privind bunurile imobile (clădiri, spaţii locative, terenuri) şi mobile;

– copii talon autoturism;

– adeverinţă de la asociaţia de proprietari cu nr. de persoane înscrise şi cheltuieli comune;

– copia ultimei facturi WIROM GAZ, (pentru încălzire cu gaz), CEZ VÂNZARE (pentru încălzire cu energie electrică).