Achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de execuție pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”,  Cod SMIS 2014+: 152390

         În data de 29.03.2022, Municipiul Turnu Măgurele a semnat contractul de finanțare nr. 7656/29.03.2022 pentru proiectul ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014 -2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate.

         Proiectul face parte din lista de proiecte/fișe de proiecte selectate de GAL-ul “Asociația Grup de Acțiune Locală “Turnu 21” (GAL Turnu 21)”, aferent SDL – Strategia de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității pentru Municipiul Turnu Magurele (SDL Turnu 21). Teritoriul SDL cuprinde și Zona Urbană Marginalizată ZUM 2- supranumită și zona Măgurele (Rampa Gării)  unde se implementează acest proiect. 

Astfel, a fost semnat contractul de servicii nr.11821/29.07.2022, pentru servicii de verificare proiect tehnic și detalii de execuție, pentru proiectul mai sus menționat.

  • Prestator : SC API DESIGN MATASARU SRL
  • Obiectul achiziției: achiziționarea serviciilor de verificare proiect tehnic și a detaliilor de excecuție pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare zonă de odihnă și agrement în municipiul Turnu Măgurele” din cadrul proiectului ,,Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria”,  Cod SMIS 2014+: 152390.
  • Valoarea achiziției: 1.500 lei, la care se adaugă TVA
  • Procedura aplicată: achiziție directă