Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri ședința 13.01.2022

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 19.989,40 mii lei din excedentul bugetului local al municipiului Turnu Măgurele rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în anul 2022.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al muncipiului Turnu Măgurele nr. 207/29.12.2021.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de functii şi a numărului de personal pentru Clubul Sportiv „Dunărea Turris”.

Proiecte de hotărâri ședința 29.12.2021

 1. Proiect de hotărâre privind delimitarea pe zone a intravilanului din perimetrul municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurelepentru anul școlar 2022-2023

Proiecte de hotărâri ședința 22.12.2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, județul Teleorman, care sunt puse la dispoziția Operatorului Regional de apă și apă uzată pentru județul Teleorman – S.C. APA SERV S.A. pentru furnizarea serviciilor prevăzute în contractul de delegare nr. 61/07.12.2007, bunuri definite ca „bunuri de retur”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de închiriere a locuințelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Turnu Măgurele.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 33/28.03.2018.

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuințe și repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna noiembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

8. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 25.11.2021

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2021

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, pentru autovehiculele de transport marfă pentru anul 2022 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

7. Proiect de hotărâre privind declararea unui bun ca aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ-teritoriale – Municipiul Turnu Măgurele

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 12,5 mp și 13,5 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafațe de 15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea amplasării de garaje auto pentru parcarea autoturismelor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice în vederea închirierii unor terenuri în suprafață de 3,5 mp, proprietate domeniu public al municipiului Turnu Măgurele

12. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 27/31.08.2016

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 48/06.10.2016

14. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârea Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 27/28.03.2018

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe, construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri

16. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri în vederea stabilirii chiriilor pentru locuințele construite prin Agenția Națională pentru Locuințe la nivelul municipiului Turnu Măgurele și actualizarea anuală a acestora cu rata inflației

17. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile în municipiul Turnu Măgurele

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

20. Proiect de hotărâre privind acordare mandat special reprezentantului U.A.T. –  Municipiului Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”

21. Adresa Inspectoratului Școlar Județean Teleorman nr. 14170/09.11.2021 privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2022-2023.

22. Diverse

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, înscris în CF23790, identificat cu nr. cadastral 23790, în suprafață de 1,75 ha, parte componentă a sitului arheologic de la Turnu Măgurele, având cod TR-I-s-A-14229

Proiecte de hotărâri ședința 28.10.2021

       1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

       2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris”pe anul 2021

       3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    

       4. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii şi numărul de personal al unităţii sanitare publice cu paturi – Spitalul Municipal Turnu Măgurele.

        5. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare

        6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificării unor bunuri mobile aflate în patrimoniul municipiului Turnu Măgurele și aprobarea caietului de sarcini în vederea valorificării acestora

        7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii în două loturi a imobilului – teren intravilan, identificat cu numărul cadastral 21569 înscris în cartea funciară 21569 a UAT Turnu Măgurele, situat în municipiul Turnu Măgurele, str. Șoseaua Alexandriei, nr. 6 și aprobarea vânzării

      8.  Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele

       9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului I al anului școlar 2021-2022

     10.  Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 97/28.07.2021

     11.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/30.08.2017

     12.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/24.09.2014

     13.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 161/27.11.2013

    14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna septembrie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele

    15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele

    16. Proiect de hotărâre privind înființarea unei comisii mixte formată din consilieri locali și funcționari publici             

    17. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe durată determinată              

    18.  Diverse

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune privind cumpărarea imobilului-teren, situat în extravilanul municipiului Turnu Măgurele, identificat cu nr. cadastral CF 27546, în suprafață de 26800 mp, parte componentă a sitului arheologic de la Turnu Măgurele, punct ”Turnu”, având cod LMI TR-I-s-A-14229

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare la Programul Național de investiții ”Anghel Salighy” și aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare de străzi din zona centrală și din cartierele Măgurele și Odaia precum și reabilitarea zonei pietonale Central din municipiul Turnu Măgurele” – etapa1

Proiecte de hotărâri ședința 14.10.2021

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului de investiții „Reabilitarea zonelor degradate (parcuri) din fața gării și zona Victoria” din municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/GAL Turnu 21/2021/09/06/OS9.1, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Amenajare zonă de promenadă de-a lungul Șoselei Alexandriei, porțiunea cuprinsă între bulevardul Independenței și strada Stadionului”, în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC), precum și a cheltuielilor legate de acest proiect

     3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul Local al municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat al Asociației Grup de Acțiune Locală „Turnu 21” pentru anul 2021

    4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațíei de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare strada Horia, Cloșca, și Crișan” din Municipiul Turnu Măgurele

    5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitare strada Horia, Cloșca, și Crișan din municipiul Turnu Măgurele” în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

    6.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.16/27.02.2019

    7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul „Reabilitarea străzilor 1907, Mihai Eminescu (tronson cuprins între strada David Praporgescu și strada Taberei) și Walter Mărăcineanu din municipiul Turnu Măgureleˮ, în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”

8. Proiect de hotărâre privind arondarea creșelor de stat de pe raza municipiului Turnu Măgurele la unități de învățământ cu personalitate juridică începând cu anul școlar 2021-2022

Proiecte de hotărâri ședința 30.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și numărul de personal pentru instituțiile și serviciile publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.9/31.01.2011
 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Episcopia Alexandriei și Teleormanului a imobilului aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele, Cinematograf Turris situat în str. Vlad Țepeș, bloc 32 apartamente
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în vederea executării obiectivului ”CONSTRUIRE LOCUINȚĂ PARTER”, situat în municipiul Turnu Măgurele, strada Vasile Alecsandri, nr. 50, având ca beneficiari pe domnul Chiva Nicolae și pe doamna Chiva Violeta
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui imobil-teren în suprafață de 2 mp, proprietatea domeniului public al Municipiului Turnu Măgurele, situat în Turnu Măgurele, strada General David Praporgescu, zona blocului F29 și aprobarea documentației de atribuire pentru desfășurarea licitației publice
 6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor terenuri cu suprafața de 14,15 mp aparținând domeniului public al municipiului Turnu Măgurele în vederea parcării autoturismelor
 7. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 45/27.08.1999 privind declararea și aprobarea categoriilor de bunuri care alcătuiesc domeniul public al municipiului Turnu Măgurele, cu modificările și completările ulterioare
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenită disponibilă, în municipiul Turnu Măgurele
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna august 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acțiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 11. Diverse
 12. În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 23.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele din data de 23.09.2021
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 118/30.08.2017

Proiecte de hotărâri ședința 20.09.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru investiția „Consolidarea și reabilitarea sediului Liceului Tehnologic Sfântul Haralambie (corp clădire C1) din Municipiul Turnu Măgurele, Județul Teleorman”
 2. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 31/20.02.2020

Proiecte de hotărâri ședința 19.08.2021

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri şi cheltuieli constituite şi aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turris” pe anul 2021
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 138/24.09.2014
 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 118/30.08.2017
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 106/24.08.2018
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea instalaţiei de încălzire pentru clădirea internat cantină din cadrul Liceului tehnologic Sf. Haralambie din municipiul Turnu Măgurele”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi construirea de locuinţe sociale”
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea şi construirea de locuinţe sociale” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) precum şi a cheltuielile legate de acest proiect
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului   „Modernizarea unui spaţiu sportiv comunitar în zona funcţională” în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2018/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC) precum şi a cheltuielilor legate de acest proiect
 11. Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri organizatorice cu privire la desfâşurarea Bâlciului anual în perioada 20.08.2021-29.08.2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Turnu Măgurele pentru anul şcolar 2021 – 2022
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţă şi repartizarea unor locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile, în municipiul Turnu Măgurele
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iulie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 16. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 28.07.2021

 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Raicu Marian al cărui mandat a fost validat de Judecătoria Turnu Măgurele prin încheierea nr. 1118 din 06.07.2021
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 112/29.10.2020
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.) / documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele”
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii portuare în portul Turnu Măgurele” în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de calitate, durabil şi eficient
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru desfăşurarea licitaţiei publice în vederea vânzării imobilului identificat prin cartea funciară nr. 21677
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr.136/23.12.2020
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare imobil sală de sport corp (C5), strada Castanilor, nr.25, municipiul Turnu Măgurele în vederea înfiinţării unui spaţiu sportiv comunitar” pentru implementarea proiectului „Modernizarea unui spaţiu sportiv comunitar în zona funcţională”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Teleormanul”, pentru anul 2021
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, Ia Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Managementul Deşeurilor Teleorman”, pentru anul 2021
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Municipiului Turnu Măgurele, prin Consiliul local al Municipiului Turnu Măgurele, în calitate de membru asociat, la „Centrul de Management al Apei – Turnu Măgurele”, pentru anul 2021
 11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele nr. 59/29.04.2010
 12. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităţi la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. SALUBRITATE – TURNU SRL pe anul 2021
 14. Proiect de hotărâre privind constituirea grupului de lucru în vederea identificării aşezărilor informale, evaluării situaţiei acestora şi stabilirii măsurilor necesare la nivelul UAT Municipiul Turnu Măgurele
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de locuinţe şi repartizarea unor locuinţe construite din fonduri de la bugetul de stat prin ANL, în regim de închiriere pentru tineri, devenite disponibile, în municipiul Turnu Măgurele
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru luna iunie 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local la nivelul municipiului Turnu Măgurele
 18. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membrii în Consiliul de Administraţie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunărea Turris”
 19. Solicitarea depusă de domnul Drăgoi Mircea înregistrată sub nr. 10278/16.07.2021.
 20. Diverse

Proiecte de hotărâri ședința 07.07.2021

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de venituri și cheltuieli constituite și aprobate de Consiliul Local pe anul 2021 la nivelul municipiului Turnu Măgurele și aprobarea de transferuri către instituții publice în sumă de 500 mii lei reprezentând subvenție pentru Club Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Turnu Măgurele    
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a numărului de personal pentru Clubul Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele în vederea branșării la LEA-racord de medie tensiune – alimentare cu energie electrică PCTF Turnu Măgurele, parte a obiectivului „Punct control și trecere a frontierei cu bacul la Turnu Măgurele (România) – Nikopol (Bulgaria)”, proprietate privată a municipiului Turnu Măgurele, în cotă de 40%

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.06.2021

 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 95/11.07.2018
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 107/24.08.2018
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor și numărului acestora acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat la nivelul municipiului Turnu Măgurele aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea directorului Clubului Sportiv „Dunărea Turrisˮ
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului de administratie la nivelul Clubului Sportiv ”Dunarea Turis”
 • Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Municipiului Turnu Măgurele în Adunarea Generală a Asociaților și în Consiliul Director al Asociației ”GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ TURNU 21”
 • Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 27.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 20.05.2021

Proiecte de hotărâri ședința 23.04.2021

Proiecte de hotărâri ședința 31.03.2021

Proiecte de hotărâri ședința extraordinară 15.03.2021

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Turnu Măgurele nr. 123/23.11.2021

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 în municipiul Turnu Măgurele

Proiecte de hotărâri ședința 25.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 09.02.2021

Proiecte de hotărâri ședința 28.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 08.01.2021

Proiecte de hotărâri ședința 29.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.12.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 05.11.2020

Proiecte de hotărâri ședința 20.10.2020

Proiecte de hotărâri ședința 30.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 21.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 10.09.2020

Proiecte de hotărâri ședința 27.08.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.07.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.06.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.05.2020

Proiecte de hotărâri ședința 25.05.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 14.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 08.04.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.03.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 20.02.2020

În afara ordinei de zi

Proiecte de hotărâri ședința 07.02.2020

Proiecte de hotărâri ședința 29.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 23.01.2020

Proiecte de hotărâri ședința 09.01.2020